DUUNIEXPO PROJEKTI TIETOSUOJAILMOITUS

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

artiklat 13 ja 14

Laatimispäivämäärä: 11.10.2018, päivitetty:
12.10.2022

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

DuuniExpo on opiskelijoiden järjestämät rekrytointi- ja verkostoitumismessut. DuuniExpo on LAB-ammattikorkeakoulun oppimisympäristö, jossa opiskelijat oppivat tapahtuman myyntiä, markkinointia, taloudenhallintaa, tiimityöskentelyä, projektin johtamista, turvallisuusnäkökohtien huomiointia, palautteen antamista ja ohjelman rakentamista tapahtumalle.

Opiskelijat hoitavat tapahtuman myyntiä itsenäisesti, opettajien ohjauksessa. Tapahtumamyyntiä varten kerätään mahdollisista messuille osallistuvista yrityksistä rekisteriä, jonka perusteella ollaan yhteydessä yrityksiin ja hoidetaan asiakassuhdetta.

Rekisterin tietosisältö

Yrityksistä kerätään seuraavia tietoja:

· Yrityksen nimi, Y-tunnus ja laskutusosoite sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot
· Yrityksen yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
· Ajankohta, jolloin yritykseen on otettu yhteyttä projektin toimesta, yritykseltä tiedusteluun saatu vastaus

Millä perusteella keräämme tietoja?

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Tietoja kerätään verkkosivuston duuniexpo.eu kautta, sähköpostitse ja puhelimitse tapahtuvaa suoramarkkinointia sekä asiakassuhteen ylläpitoa varten.

Koska henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä. Jos yritys / sen yhteyshenkilö vastustaa tietojensa käsittelyä, ei niitä voi tämän jälkeen enää käyttää suoramarkkinointiin.

Tietolähteet

Tietoja kerätään pääosin yritysten julkisilta internetsivuilta. Lisäksi rekisteriin kerätään tiedot edellisinä vuosina messuilta paikan hankkineista yrityksistä ja heidän yhteyshenkilöistään. Rekisteriin voidaan tallentaa myös tiedot, jotka saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen siirto tai luovuttaminen

DuuniExpo organisaatio toimii aina yhden vuoden kerrallaan samojen opiskelijoiden toimesta. Edellisten messujen päätyttyä, opiskelijaryhmä vaihtuu ja tiedot siirretään uusille, DuuniExpon järjestelyistä vastaavien opiskelijoiden käyttöön.

Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteriä säilytetään Microsoftin OneDrive -palvelussa.
Microsoft on sitoutunut noudattamaan EU-komission mallisopimuslausekkeita taatessaan riittävän tietosuojatason käsittelemilleen tiedoille: https://privacy.microsoft.com/fi-fi/privacystatement

Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen

Rekisterin tiedot eivät ole julkisia. Tietoja käsitellään huolellisesti niin, että henkilön yksityisyyden suoja turvataan. Rekisteriin on pääsy vain DuuniExpo projektiin kyseisenä vuonna osallistuvilla opiskelijoilla ja heidän ohjaavilla opettajillaan. Tiedot on suojattu OneDrive -palvelun käyttöoikeusasetuksin.

Nettisivun duuniexpo.eu kautta kerättyjä tietoja säilytetään verkkosivuston WordPress sisällönhallintajärjestelmässä, jonne ei ole ulkopuolisilla pääsyä.

Säilytysajat

Tiedot säilytetään sen ajan, kun LAB-ammattikorkeakoulu järjestää DuuniExpo projektia.

Automatisoitu päätöksenteko

Aineistoa käsiteltäessä ei tapahdu automaattista päätöksentekoa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietolainsäädäntöä.

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

a) Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.
b) Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen.
c) Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen.
d) Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen.
e) Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Projektin tiedot

LAB-ammattikorkeakoulu, DuuniExpo projekti

Rekisterinpitäjä

LAB-ammattikorkeakoulu Oy
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
Y-tunnus: 2630644-6

Yhteyshenkilön tiedot

Lehtori Tatu Saarinen
LAB-ammattikorkeakoulu, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
Puhelinnumero: 044 708 1832 Sähköpostiosoite: tatu.saarinen@lab.fi

LAB-ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaava

Lakimies Anne Himanka
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Skinnarilankatu 34, 53850 Lappeenranta
Puhelinnumero: 050 564 4623 Sähköpostiosoite: servicedesk@lab.fi