Sopimusehdot DuuniExpo 2024

1. Järjestäjä

Järjestäjä: LAB-ammattikorkeakoulu Oy

Y-tunnus: 2630644-6

Paikka: Lahden kampus

Mukkulankatu 19, 15210 Lahti

Aika: 7.2.2024 klo 10-16

2. Messut

DuuniExpo on LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden järjestämä verkostoitumis- ja rekrytointitapahtuma, jonka tarkoituksena on tuoda yhteen alueen yritykset, työnhakijat ja kuluttajat. Tapahtumaan on ilmainen sisäänpääsy.

3. Ilmoittautuminen näytteilleasettajaksi

Sitova ilmoittautuminen näytteilleasettajaksi tehdään duuniexpo.eu sivustojen verkkokaupan kautta tai lähettämällä sähköposti osoitteeseen myynti@duuniexpo.eu. Ilmoittautumisen saatuaan Järjestäjä hyväksyy näytteilleasettajan ilmoittautumisen ja vahvistaa sen sähköisesti näytteilleasettajalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä ilmoittautuminen. Näytteilleasettaja ei saa ilman Järjestäjän kirjallista lupaa vuokrata tai luovuttaa edelleen osastoaan tai sen osaa.

4. Näyttelyosastojen sijoitus

Järjestäjä määrää osastojen lopullisen sijainnin ottaen huomioon tilojen tarkoituksenmukaisen käytön sekä mahdollisesti näyttelykohtaisen toimialaryhmityksen. Järjestäjä varaa itselleen oikeuden tapahtumakokonaisuuden kannalta välttämättömiksi katsomiinsa muutoksiin tapahtuman valmisteluaikana.

5. Muutos- ja peruutusehdot

Näytteilleasettajalla on oikeus peruuttaa ilmoittautumisensa tai pienentää varaamansa näyttelytilan kokoa neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa näytteilleasettajaksi ilmoittautumisesta. Peruutus tai muutos näyttelytilan kokoon on tehtävä kirjallisesti. Jos näytteilleasettaja peruuttaa ilmoittautumisensa tai pienentää näyttelytilansa kokoa neljäntoista vuorokauden (14) jälkeen ilmoittautumisesta, mutta vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen messuja, on hän velvollinen maksamaan puolet (50 %) sovitusta loppuhinnasta. Mikäli näytteilleasettaja peruuttaa ilmoittautumisensa tai pienentää näyttelytilansa kokoa myöhemmin, on Järjestäjällä oikeus periä osallistumismaksut täysimääräisinä vahvistetun ilmoittautumisen mukaisesti. Mikäli ilmoittautuminen on tehty lähempänä kuin kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen tapahtuman alkamista, on varaus sitova ilmoittautumispäivästä lukien.

6. Messupaikan käyttöoikeuden palautuminen messujärjestäjälle

Messupaikka palautuu messujärjestäjälle:

a) jos näytteilleasettaja peruuttaa ilmoittautumisensa tai b) jos näytteilleasettaja ei ota näyttelytilaa käyttöönsä viimeistään messupäivänä klo 10:15 mennessä, mikäli muusta ei ole sovittu tai c) näytteilleasettaja muutoin olennaisesti rikkoo osallistumisehtoja tai niiden täydennykseksi annettuja ohjeita. Jos näyttelytilan käyttöoikeus palautuu Järjestäjälle tämän kohdan mukaisesti, on Järjestäjällä oikeus periä osallistumismaksut täysimääräisinä Järjestäjän vahvistaman ilmoittautumisen mukaisesti ottaen huomioon kohdan 5 muutos- ja peruutusehdot. Järjestäjällä on tällöin oikeus
myydä näyttelytila uudelleen tai käyttää tila muuhun tarkoitukseen.

7. Maksuehdot

Järjestäjä lähettää laskun näytteilleasettajalle helmikuussa 2024, kun tämä on hyväksynyt sopimus- ja osallistumisehdot, sekä täyttänyt sopimuksen laskutustietoineen. Laskun maksuaika on 14 päivää laskun päiväyksestä. Viivästyskorko korkolain mukaan.

8. Kalustovuokrauksen yleiset ehdot

Vuokraajalla ei ole oikeutta ilman Järjestäjän suostumusta luovuttaa kalusteita kolmannelle osapuolelle.
Asiakkaan on viipymättä huomautettava vuokratuissa tuotteissa havaitsemistaan puutteista ja tarjottava Järjestäjälle mahdollisuus niiden korjaamiseen. Mikäli tällaista ilmoitusta ei ole tehty viipymättä tai mikäli se
tehdään vasta tuotteiden palautuksen jälkeen, ei Järjestäjä ole velvollinen korvaamaan mahdollisesti aiheutunutta haittaa. Vuokrattavat kalusteet palautetaan saman kuntoisina vuokranantajalle kuin ne olivat
vuokraajalle luovutettaessa. Järjestäjällä on oikeus veloittaa vuokraajalta likaisena palautuneiden kalusteiden ja somisteiden puhdistuskulut. Vuokraaja vastaa kalusteille tapahtuneista vahingoista. Rikkoutuneista tai kadonneista kalusteista on suoritettava uushankintahinnan suuruinen korvaus hankintakuluineen.

9. Näytteille asettaminen ja osastojen rakentaminen

Messuille saapuvat tavaralähetykset on merkittävä yrityksen nimellä sekä messutapahtuman nimellä. Messujärjestäjä ei voi kuitata tavaraa vastaanotetuksi näytteilleasettajan puolesta eikä vastaa tavaroiden purkamisesta, säilytyksestä eikä niiden toimittamisesta messujen jälkeen. Näytteilleasettaja vastaa oman osastonsa pystyttämisestä, somistamisesta, purkamisesta, poiskuljetuksesta, siivouksesta ja jätehuollosta. Kaikenlainen kiinnittäminen messutilojen katto-, pilari- ja seinärakenteisiin on kielletty. Järjestäjällä on oikeus puuttua osaston rakentamiseen ja somistamiseen, mikäli Järjestäjä ei ole etukäteen hyväksynyt niiden yleisistä ehdoista poikkeavia suunnitelmia. Mikäli näytteilleasettaja pystyttää seiniä ym. rakenteita, joiden ulkopuoliset pinnat näkyvät naapuriosastoihin tai käytäviin, hänen on huolehdittava myös niiden siistimisestä. Näytteilleasettajalla ei ole oikeutta mainostaa tuotteitaan oman osastonsa rajojen ulkopuolella. Yli 1000 kg painavien näyttelyesineiden paino/m2 on ilmoitettava etukäteen Järjestäjälle. Näytteilleasettaja ei saa tuoda osastolleen lämpöä tai hankalasti puhdistettavaa jätettä tuottavia laitteita (esim. popcorn kone, hattarakone, tms.)

10. Vahingot ja vakuutukset

Järjestäjä on ottanut vastuuvakuutuksen sen vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, joka sille voimassa olevan oikeuden mukaan voi syntyä omassa toiminnassaan aiheutuvista vahingoista. Näytteilleasettajan oikeus saada korvausta sille aiheutuneesta vahingosta on rajoitettu tästä vakuutuksesta saatavan korvauksen määrään. Järjestäjä ei ole vastuussa näytteilleasettajalle aiheutuvista taloudellisista tai välillisistä vahingoista, kuten esimerkiksi saamatta jääneestä voitosta
tai liiketoiminnan keskeytymisestä. Vastaavasti Näytteilleasettaja vastaa osastonsa rakenteille, laitteille ja
näyttelyesineille tms. omaisuudelle sattuvista rikkoutumis-, varkaus- yms. vahingoista. Näytteilleasettaja
vastaa kaikista osastonsa rakenteiden, laitteiden, näyttelyesineiden sekä toimintansa ja alihankkijoidensa aiheuttamista henkilö-, esine- ja muista vahingoista, joita kolmansille osapuolille (kuten messuyleisölle tai toisille näytteilleasettajille), Järjestäjälle, messurakennuksille ja/tai messualueelle aiheutuu. Näytteilleasettajan on itse huolehdittava asianmukaisten tuote-, toiminnan vastuu- ja muidenkin vahingon varalta tarpeellisten ja kattavien vakuutusten hankkimisesta

11. Sähkövirta- ja työt

Järjestäjä vastaa alueen yleisvalaistuksesta. Näytteilleasettaja vastaa osastolle tuomistaan sähkölaitteista. Järjestäjä ei vastaa sähkötarvikkeiden häviämisestä tai rikkoontumisesta, tai mahdollisista sähkökatkoksen aiheuttamista vahingoista. Näytteilleasettaja vastaa haltijana osastolle tuomistaan sähkölaitteista.

12. Vartiointi, sekä palo- ja muu turvallisuus

Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia lakeja, asetuksia ja messualueen paloturvallisuusohjeita. Kulkutiet on pidettävä avoinna hätäpoistumisen varalta. Paloturvallisuutta mahdollisesti vaarantavien laitteiden esittelyyn on saatava paloviranomaisten ennakkolupa. Tupakointi on sallittu ainoastaan ulkona erillisillä tupakointialueilla. Koneita ja muita välineitä esiteltäessä on noudatettava työturvallisuuslain ja -asetusten vaatimuksia. Järjestäjä vastaa palovartioinnista ja yleisestä järjestyksestä messualueella, mutta ei sen sijaan tavaroiden, rakenteiden tms. mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta.

13. Havaintoesitykset

Näytteilleasettaja vastaa järjestäjän tiloissa esittämiensä elokuvien, video-ohjelmien, muiden kuvaohjelmien ja tallenteiden asianmukaisesta ennakkotarkastuksesta sekä tekijänoikeuslain edellyttämistä maksuista esittämiensä musiikki- ja muiden teosten osalta. Esitykset eivät saa häiritä naapuriosastoja. Äänenvoimakkuutta osastolla valvotaan ja häiriötä aiheuttavat esitykset keskeytetään. Paljon yleisöä kerääville havaintoesityksille ja niiden yleisölle on varattava seinällä käytävästä eristetty tila.

14. Pysäköinti ja kulkuluvat

Järjestäjä tiedottaa näytteilleasettajia ennen messuja pysäköintiin, kulkulupiin ja muihin ohjeisiin liittyen.

15. Yleiset määräykset

Painotuotteiden jako on sallittu vain näytteilleasettajan vuokraamassa näyttelytilassa. Vähittäis- ja muu myynti on sallittu näytteilleasettajan vuokraamassa näyttelytilassa, mikäli järjestäjä ei ole vähittäismyyntiä erikseen kieltänyt. Vähittäismyynti on sallittu kaikissa tapauksissa vain lain sallimissa rajoissa.

16. Järjestäjän oikeus siirtää tai peruuttaa messut

Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden messujen peruuttamiseen tai siirtämiseen toiseen ajankohtaan, ellei niitä voittamattomien esteiden (Force Majeure) vuoksi voida toimeenpanna ilmoitettuna aikana. Samoin oikeus peruuttamiseen ja siirtämiseen on silloin, jos näyttelyn laadulliset tavoitteet esimerkiksi näytteilleasettajien vähyyden vuoksi eivät toteutuisi.

17. Reklamaatio

Järjestäjälle on varattava oikeus tapahtuman aikana korjata mahdolliset näytteilleasettajaa koskevat haitat ja puutteellisuudet. Kaikki huomautukset koskien järjestäjän vastuulla olevia järjestelyjä on tehtävä kirjallisesti välittömästi niiden ilmettyä ja viimeistään 7 vuorokauden kuluessa tapahtuman päättymistä. Reklamaatiot tapahtuman jälkeen tulee lähettää osoitteeseen myynti@duuniexpo.eu.